پمپ کفکش لیو KBZ

پمپ کف کش لئو KBZ برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. جنس بدنه چدن و جنس پروانه این پمپ چدن بوده، که در برابر پوسیدگی و…

ادامه خواندن پمپ کفکش لیو KBZ

پمپ کف کش لئو KBZ615

پمپ لئو سری KBZ از نوع کفکش دوغاب است، با بدنه چدن و پروانه کروم آلیاژ بالا در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تخلیه سیال تمیز یا کمی آلودهمناسب…

ادامه خواندن پمپ کف کش لئو KBZ615

پمپ کف کش لئو KBZ415

پمپ لئو سری KBZ از نوع کفکش دوغاب است، با بدنه چدن و پروانه کروم آلیاژ بالا در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تخلیه سیال تمیز یا کمی آلودهمناسب…

ادامه خواندن پمپ کف کش لئو KBZ415

پمپ کف کش لئو KBZ47.5

پمپ لئو سری KBZ از نوع کفکش دوغاب است، با بدنه چدن و پروانه کروم آلیاژ بالا در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تخلیه سیال تمیز یا کمی آلودهمناسب…

ادامه خواندن پمپ کف کش لئو KBZ47.5

پمپ کف کش لئو KBZ45.5

پمپ لئو سری KBZ از نوع کفکش دوغاب است، با بدنه چدن و پروانه کروم آلیاژ بالا در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تخلیه سیال تمیز یا کمی آلودهمناسب…

ادامه خواندن پمپ کف کش لئو KBZ45.5

پمپ کف کش لئو KBZ43.7

پمپ لئو سری KBZ از نوع کفکش دوغاب است، با بدنه چدن و پروانه کروم آلیاژ بالا در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تخلیه سیال تمیز یا کمی آلودهمناسب…

ادامه خواندن پمپ کف کش لئو KBZ43.7

پمپ کف کش لئو KBZ35.5

پمپ لئو سری KBZ از نوع کفکش دوغاب است، با بدنه چدن و پروانه کروم آلیاژ بالا در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تخلیه سیال تمیز یا کمی آلودهمناسب…

ادامه خواندن پمپ کف کش لئو KBZ35.5

پمپ کف کش لئو KBZ33.7

پمپ لئو سری KBZ از نوع کفکش دوغاب است، با بدنه چدن و پروانه کروم آلیاژ بالا در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تخلیه سیال تمیز یا کمی آلودهمناسب…

ادامه خواندن پمپ کف کش لئو KBZ33.7