پمپ زمینی استیل لئو XZB80-65-125/30

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB80-65-125/30

پمپ زمینی استیل لئو XZB65-50-160/40

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB65-50-160/40

پمپ زمینی استیل لئو XZB65-40-200/75

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB65-40-200/75

پمپ زمینی استیل لئو XZB65-40-200/55

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB65-40-200/55

پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-200/40

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-200/40

پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-200/30

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-200/30

پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-160/22

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-160/22

پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-160/15

پمپ لئو سری XZB از نوع زمینی است، با بدنه و پروانه استیل استنلس 316 در مصارف ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. کاربرد:تامین آب: تصفیه و انتقال در آبرسانی، تامین…

ادامه خواندن پمپ زمینی استیل لئو XZB50-32-160/15